Sanzio_01_Plato_Aristotle-1.jpg
Sanzio_01_Plato_Aristotle-1.jpg

Mida teevad missioonitundega juht, säravate silmadega analüütik ja kogemustega nõustaja koos?


SCROLL DOWN

Mida teevad missioonitundega juht, säravate silmadega analüütik ja kogemustega nõustaja koos?


What do a leader with a mission, an analyst with sparkling eyes and an experienced advisor do together?


Nad muudavad maailma.

STATS Unities? Ühtsused.

Klassikalised ühtsused, Aristotelese ühtsused või kolm ühtsust on dramaturgia reeglid. Neid on kirjeldatud Aristotelese "Poeesias" (või on sealt alguse saanud) ning on järgnevad:

Tegevusühtsus: näidend peab omama ühte peamist tegevust, mida ta järgib ilma allteemadeta või väheste allteemadega.

Kohaühtsus: näidend peaks toimuma ühe füüsilise ruumi piires ega tohiks üritada kokku suruda laiemat geograafiat; lava ei tohiks ka esitada enamat kui ühte füüsilist kohta.

Ajaühtsus: kogu näidendi tegevus peaks toimuma mitte enam kui 24 tunni jooksul.

Üks peamine tegevus.
Üks füüsiline ruum. 24 tundi.

STATS Unities on projektipõhine organisatsioon, kus tippspetsialistid üle maailma tulevad kokku koos kliendi meeskonnaga juhtimis-, statistika- ja analüütikaprojektideks.

Meie eesmärgiks on aidata inimesi ja organisatsioone selgepiiriliste, fokuseeritud projektide teostamisel vähese aja jooksul ühiste pühendunud tegevuste läbi.

Kõik algab selge missioonitundega juhtidest, kes kaasavad särasilmseid analüütikuid oma organisatsioonist. Lisades siia meie kogemuse suudame koos ka muuta maailma, vähendades näiteks kuritegevust, tuvastades pettuseid või leides klientidele paremaid teenuseid.

Aitame muuta protsesse paremaks ja intelligentsemaks, kaasates analüütika, masinõppe ja teisi edasijõudnud meetodeid olulisema eesmärgi nimel. 

On au teada, et tänu osadele projektidele, mida oleme teinud, on turvalisem tänavatel kõndida, lihtsam maksta makse ja saada avalikke teenuseid, rääkimata parematest teenustest eraettevõtluses üle maailma.

Oleme partneritena töötanud mitmetes projektides koos ja teame üksteist aastaid. Põhjalikuma tausta ja referentsidega tutvumiseks vaata palun partnerite nimekirja siin http://stats.ee/partner.

They change the world. 

STATS Unities? Unities.

The classical unities, Aristotelian unities or three unities are the rules for drama. They are found in (or born initially from)  Aristotle's Poetics. These are the three unities:

The unity of action: a play should have one main action that it follows, with almost no or few subplots.

The unity of place: a play should cover a single physical space and should not attempt to compress geography, nor should the stage represent more than one place.

The unity of time: the action of a play should take place over no more than 24 hours.

One main action.
One single physical space. 24 hours.

STATS Unities is a project-based company where top specialists around the world come together with Client teams for specific projects related to management, statistics and analytics. 

It is our goal to help people and organisations to have clearly focused projects within a short time-frame with clear and dedicated actions. 

It all starts from leaders with a clear mission and by engaging bright analysts from their organization. Together we can change the world for example by reducing crime, detecting  fraud or helping customers to find better services.

It is about making processes better & smarter using statistics, analytics, machine learning and other advanced methods for a greater cause.

It is an honor to know that thanks to some of the projects we have done it is safer to walk on streets, easier to pay taxes and get benefits from government, not mentioning better services from many private organisations around the world.

We, partners, have worked together in multiple projects and know each others for years. For more extensive background and references, please see the partners directory on http://stats.ee/partner.